Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, Οικο-συστημική προσέγγιση.Alex Molnar, Barbara Lindquist

Ακόµη και ο πιο επιτυχηµένος εκπαιδευτικός φτάνει κάποτε σε σηµείο να µην ξέρει πώς να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα το οποίο 

παρουσιάζεται στην τάξη του. Μαθητές που δεν διαβάζουν, που απουσιάζουν συνεχώς, που θορυβούν, που καβγαδίζουν µε τους συµµαθητές τους. 

 

 

Πρόκειται για προβλήµατα που, αν και συνήθως δεν είναι σπουδαία, υπονοµεύουν το έργο των εκπαιδευτικών, αποσταθεροποιούν την καλή λειτουργία της τάξης και καταστρέφουν την αποτελεσµατικότητα της δουλειάς στο σχολείο. Οι συγγραφείς του βιβλίου περιγράφουν τα κάθε είδους προβλήµατα που παρουσιάζονται σε ένα σχολικό πλαίσιο και υποστηρίζουν ότι µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε µε διαφορετικό τρόπο, εξετάζοντάς τα από µια άλλη οπτική γωνία. Η θέση τους συµπυκνώνεται στο ερώτηµα: «Τι µπορούµε να κάνουµε για να µειώσουµε την ένταση ενός προβλήµατος;» Οι «οικοσυστηµικές» τεχνικές που µας προτείνουν για την πρόβλεψη και τη σωστή αντιµετώπιση των προβληµάτων στο σχολείο, και οι οποίες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικές, έχουν στέρεες θεωρητικές βάσεις και αποτελούν προϊόν πολύχρονης και σηµαντικής ενασχόλησης ειδικών, ερευνητών αλλά και εκπαιδευτικών στην πράξη. Το βιβλίο, που απευθύνεται σε αυτούς που εργάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης και όχι µόνο, µπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο σκέψης µας και να εµπλουτίσει τις ιδέες και τις ικανότητές µας για την αντιµετώπιση των δυσκολιών της ζωής

.